Cirkelmodel ontwikkelingsgerichte peer review

Erkende partnerschappen Samen Opleiden voeren elke zes jaar een ontwikkelingsgerichte peer review uit aan de hand van de waarborgen uit het Kwaliteitskader Samen Opleiden & Inductie. Onderstaand cirkelmodel is bedoeld om een totaalbeeld te geven van het proces van de ontwikkelingsgerichte peer review voor erkende partnerschappen. Het model schetst in de binnenste cirkel de essentie van de peer review met daaromheen de organisatie en de nodige middelen en informatie. Door op de vakken te klikken in de verschillende lagen van de cirkel komt de gewenste informatie in beeld.

Open dialoog

Bij een ontwikkelingsgerichte peer review is het ontvangend partnerschap eigenaar van het proces en de inhoud. Tijdens de bezoekdag bespreken het bezoekend panel en het ontvangend partnerschap de kwaliteit en kwaliteitsontwikkeling in een open dialoog.

Voorbereiding

Voor een optimaal resultaat is een gedegen voorbereiding door het ontvangend partnerschap vereist. Basis daarvan is een kritische reflectie op de vier waarborgen van het Kwaliteitskader Samen Opleiden & Inductie. Deze reflectie wordt aangevuld met een uitwerking van ontwikkelpunten waarover het ontvangend partnerschap van gedachten wil wisselen met het bezoekend panel.

Wederzijds ontwikkelend karakter

De peer reviewdag levert zowel het ontvangend partnerschap als het bezoekend panel (nieuwe) inzichten op. Daarom worden partnerschappen uitgenodigd om elke zes jaar als bezoeker (kritische peer) aan minimaal twee ontwikkelingsgerichte peer reviews deel te nemen. Zo wordt het wederzijds ontwikkelende karakter van de peer review extra kracht bijgezet en is het een belangrijk kwaliteitsontwikkelingsinstrument zowel voor het ontvangende als het bezoekende partnerschap.

Stappen

Om de betrokken partnerschappen te ondersteunen, wordt een digitale peer review planner ontwikkeld die die het partnerschap meeneemt in de verschillende te nemen stappen in het proces van de ontwikkelingsgerichte peer review. Kijk hieronder (of hierboven in de buitenste ring van het cirkelmodel) voor een verdere toelichting en nuttige links.

1. Bezoekend panel samenstellen

Het bezoekend panel bestaat uit vertegenwoordigers van twee partnerschappen, waarvan één partnerschap wordt gekozen door het ontvangend partnerschap. Hierbij kan cross-sectoraal te werk worden gegaan. Het tweede partnerschap wordt door het ontvangend partnerschap gekozen uit een shortlist met partnerschappen uit de eigen sector die via de peer review planner zijn geselecteerd.

Het bezoekend panel bestaat uit 5 of 6 leden met verschillende functies (strategisch, tactisch en operationeel), bijvoorbeeld:

 • Eindverantwoordelijke partnerschap (stuurgroeplid)
 • Coördinator Samen Opleiden en Professionaliseren
 • Instituutsopleider
 • Schoolopleider
 • Er maakt altijd een student deel uit van het bezoekend panel

Eén van de panelleden neemt de coördinerende taken van het bezoekend panel op zich.

2. Kritische reflectie opstellen

Het partnerschap levert ter voorbereiding op de peer review drie documenten aan:

 1. Een ID met feitelijke informatie over het partnerschap.
 2. Een kritische reflectie (richtlijn 4.000 woorden, excl. bijlagen)
 3. Bijlagen, en een toelichting waarom deze bijlagen zijn toegevoegd.

De kritische reflectie bevat:

 • Een verantwoording van de wijze waarop het partnerschap voldoet aan de basiskwaliteit beschreven in het Kwaliteitskader Samen Opleiden & Inductie (waarborgen)en hoe het werkt aan de eigen kwaliteitsdoelen.
 • Aandacht voor het verleden (waar komen we vandaan), het heden (waar staan we nu) en de toekomst (wat zijn onze ambities), met nadrukkelijk een reflectie/ evaluatie van studenten.
 • Vraagstukken, casuïstiek, uitdagingen of thema’s die men tijdens de peer review wil bespreken.
3. Peer reviewdag voorbereiden

Het ontvangend partnerschap is verantwoordelijk voor het opstellen van het dagprogramma en draaiboek van de peer reviewdag. Over de opzet en uitvoering van de peer reviewdag vindt afstemming plaats tussen het ontvangend partnerschap en het bezoekend panel. Ze maken onder meer afspraken over:

 • het inhoudelijke programma;
 • de gesprekspartners van het ontvangend partnerschap;
 • het tijdpad voor het versturen van documenten en de voorbereiding.

Ter voorbereiding plaatst het ontvangend partnerschap de kritische reflectie, bijlagen en de ID in de Peer Review Planner, de digitale tool die het partnerschap ondersteunt bij de organisatie en alle stappen in het proces van de ontwikkelingsgerichte peer review. Het bezoekend panel heeft via de peer review planner toegang tot deze documenten.

Voorafgaand aan de peer reviewdag komt het panel bij elkaar om kennis te maken en om rollen en taken op de peer reviewdag te verdelen en voor te bereiden. Degene die de coördinerende taken uitvoert, neemt het initiatief voor deze bijeenkomst.

De peer reviewdag duurt maximaal één dag. Er worden in elk geval gesprekken gevoerd met functionarissen in de verschillende lagen en van verschillende partners van het ontvangend partnerschap en het bezoekend panel (open dialoog) over de vooraf vastgestelde vraagstukken, casuïstiek, uitdagingen of thema’s.

Aan het eind van de peer reviewdag reflecteren het bezoekend panel en het ontvangend partnerschap afzonderlijk op de bevindingen van de dag. Daarna komen zij bij elkaar en bespreken ze de wederzijdse bevindingen met expliciete aandacht voor aanbevelingen. De nabespreking is de basis voor het verslag.

Informatie & inspiratie
Draaiboek | Partnerschap Academische Opleidingsschool Twente West

4. Verslaglegging

Het ontvangende partnerschap schrijft binnen twee weken na de peer reviewdag een verslag.

 • Het ontvangend partnerschap plaatst het conceptverslag in de peer review planner, waarna het bezoekend panel reageert met eventuele aanvullende opmerkingen voor doorontwikkeling. Het bezoekend panel reageert binnen twee weken.
 • Het ontvangend partnerschap maakt het verslag definitief en plaatst dit in de peer review planner.
 • De leden van het bezoekend panel noteren voor het eigen partnerschap een aantal leerpunten en inzichten voor de eigen doorontwikkeling.