Organisatie

Kenmerkend voor de ondersteuning van de leerprocessen van (aankomende) leraren is de gezamenlijkheid en gedeelde verantwoordelijkheid van de partners binnen het partnerschap Samen Opleiden. De partners en betrokkenen in het partnerschap hebben de rollen, taken en functies gezamenlijk vastgesteld en actualiseren deze op gezette tijden.


Doorzoek kennisbank

Type
Sector
Platform publicatie

Filter op onderwerp

48 resultaten
Tools & scans
14 november 2022

Deze handreikingen zijn bedoeld om het gesprek in de regio en binnen partnerschappen over de uitbreidingsstrategie Samen Opleiden (zowel kwantitatief als kwalitatief) te voeden. De gespreksleidraad bestaat uit 1. vragen die het gesprek kunnen voeden en 2. een overzicht van mogelijke varianten om het samen opleiden uit te breiden.

Tools & scans
7 november 2022

Het ministerie van OCW heeft samen met de sectorraden de ambitie om vóór 2030 alle studenten die een lerarenopleiding volgen, op te leiden via Samen Opleiden & Professionaliseren (SO&P). Elk partnerschap staat voor de opdracht om te bepalen op welke manier een bijdrage geleverd kan worden aan het bereiken van deze ambitie. De GROW-tool helpt je om als partnerschap op een gestructureerde manier met dit vraagstuk aan de slag te gaan.

Publicaties & links
7 november 2022

Welke groeiscenario’s zijn er om tot 100% Samen Opleiden te komen? We werken in dit schema twee groeiroutes uit: 1. Groei door (sectoroverstijgende) uitbreiding met nieuwe partners (met de kern-schilconstructie als variant. 2. Groei door uitbreiding aantal opleidingsplaatsen binnen huidige samenstelling.

Publicaties & links
7 november 2022

Rond verschillende partnerschappen Samen Opleiden wordt gewerkt met zogenaamde kern-schil constructies. Het Platform signaleert dat de kern-schil constructie een belangrijke (kwantitatieve en kwalitatieve) bijdrage kan leveren aan de praktijk van het Samen Opleiden en het realiseren van de groeiambitie. Deze notitie schetst de context van de 100% Samen Opleiden ambitie, de doelen waarvoor de kern-schil constructie kan worden ingezet, de verschijningsvormen in de praktijk en bevat een advies aan het ministerie van OCW ten aanzien van de regeling.

Publicaties & links
1 november 2022

Deze factpack geeft inzicht in de landelijke stand van zaken met betrekking tot de ambitie dat 100% van de studenten in opleiding tot leraar opgeleid wordt via Samen Opleiden & Professionaliseren (SO&P).

Video's & podcasts
24 april 2022

Bij het Samen Opleiden en de inductie van startende leraren komt ook HRM om de hoek kijken. In deze podcastaflevering spreken Martiene Enserink, coördinerend schoolopleider van opleidingsschool Landstede MBO in de regio Zwolle, en Tommer Franken, opleidingscoördinator binnen het VO-partnerschap NOD Haaglanden, met gastheer Joep Stassen over hun inzichten en ervaringen met het verbinden van HRM en inductie. Die verbinding wordt in deze twee partnerschappen op verschillende manieren vormgegeven.

Video's & podcasts
7 april 2022

In deze inspirerende aflevering vertellen Anna van Vliet en Luuk Thissen, twee startende leraren, over de vernieuwende initiatieven die zij hebben ondernomen tijdens hun opleiding: een handleiding voor docenten om studenten te begeleiden bij het ontwikkelen van een positief zelfbeeld, en verbetering van online-onderwijs in een ontdekkingsreis met leerlingen.

Publicaties & links
7 april 2022

Onderzoek naar hoe Samen Opleiden & Professionaliseren (SO&P) het best kan worden vormgegeven om te komen tot 100% opleiden van studenten tot leraar via SO&P.

Video's & podcasts
1 juni 2021

Tijdens zijn webinar op 1 juni jl. leerde Bart Schipmölder, directeur-bestuurder NSO-CNA, de deelnemers om hun partners in het partnerschap beter te begrijpen en om woorden te geven aan hun eigen belang bij de samenwerking. De deelnemers kregen interventies aangereikt om direct in te zetten om beweging te creëren in de samenwerking.

Publicaties & links
31 mei 2021

Met de ontwerpkit ‘Bouwen aan een samenhangend curriculum voor het opleiden van leraren. Exploratiemateriaal voor wegbereiders van partnerschappen’ kunnen partnerschappen zelf aan de slag met de ontwerpprincipes voor een curriculum in samenhang. Tijdens hun webinar namen Timmermans en Kroeze de kijker mee in het gebruik van de ontwerpkit en gingen in op de ontwerpprincipes.