MBO
PO
VO

Subsidieregelingen | Onderwijsregio’s, RAP en partnerschappen SO&P

De subsidieregelingen voor de voorlopers onderwijsregio’s (2023) en voor de onderwijsregio’s, RAP en partnerschappen SO&P (2024) zijn gepubliceerd. Een aanvraag voor de subsidie kan worden ingediend van 2 oktober 2023 tot en met 31 oktober 2023. De subsidie kan worden aangevraagd met gebruikmaking van het digitale aanvraagformulier dat op de website van de DUS-I beschikbaar wordt gesteld.

Let op!

In voorgaande jaren hoefde je alleen het aantal studenten op te geven met ondertekening van de penvoerder. Maar het aanvraagformulier is veranderd voor de aanvraag van de subsidie van partnerschappen SO&P.

  • Drie vragen dienen beantwoord te wordenDe antwoorden op de eerste twee vragen heb je al in documenten staan van je partnerschap en kun je van daaruit kopiëren. Je kunt ook nog naar je profielpagina verwijzen op de site van het Platform SO&P. De derde vraag gaat over activiteiten die gericht zijn op de vorming van een onderwijsregio.
  • Iedere bestuurder dient te ondertekenen. Of je load je convenant/samenwerkingsovereenkomst op maar dan moet je het antwoord op de derde vraag c.q. tekst die daar antwoord op geeft toevoegen.
  • Lijst met scholen en vestigingsnummers.

Subsidieregeling voorlopers onderwijsregio’s 2023

De onderwijsregio’s die van de minister de status van voorloper hebben gekregen, kunnen voor 2023 subsidie aanvragen om een projectleider aan te stellen en om deel te nemen aan de activiteiten rond de lerende aanpak om te komen tot onderwijsregio’s, georganiseerd door de Realisatie Eenheid van het ministerie van OCW. Een penvoerder kan een aanvraag voor subsidie indienen tot en met 2 oktober 2023 uiterlijk om 16.00 uur. Klik hier voor de regeling 2023.

Subsidieregeling onderwijsregio’s, RAP en SO&P 2024

Deze regeling 2024 is bedoeld voor zowel voorlopers als regio’s die nog geen onderwijsregio zijn, en vervangt de afzonderlijke subsidieregelingen voor RAP en SO&P. De regeling bevat voor regio’s twee mogelijkheden om subsidie aan te vragen: óf op het niveau van de onderwijsregio óf op het niveau van RAP en SO&P. RAP-regio’s en SO&P-partnerschappen, die in 2024 nog niet direct de overstap maken naar onderwijsregio’s, kunnen in 2024 via de subsidieregeling gericht op het kalenderjaar 2024 gebruik blijven maken van een subsidie voor het uitvoeren van activiteiten RAP en SO&P voor de periode van 1 januari 2024 tot en met 31 december 2024.

Niet-voorlopers worden wel geacht in samenspraak met de Realisatie Eenheid te verkennen hoe zij vóór 1 januari 2025 gaan aansluiten bij een van de onderwijsregio’s of hoe zij zelf een onderwijsregio gaan vormen. De subsidie voor 2024 kan aangevraagd worden van 2 oktober 2023 09:00 uur tot en met 31 oktober 2023 16:00 uur. Bekijk voor meer informatie en veelgestelde vragen over de regeling de website van DUS-I.

Wij hebben een overzicht gemaakt van de belangrijkste vragen en antwoorden rond de nieuwe subsidieregeling van onderwijsregio’s voor partnerschappen Samen Opleiden.

Aanmelden Onderwijsregio in oprichting

Een regio die geen voorloper is maar toch een subsidieaanvraag wil doen op het niveau van de onderwijsregio, kan tot 20 september bij de Realisatie Eenheid een aanvraag doen als Onderwijsregio in Oprichting. Deze regio dient dan ook een plan aan te leveren dat voldoet aan de voorwaarden waar ook de plannen van de voorlopers aan moesten voldoen, maar is geen onderdeel van de “lerende aanpak” van de voorlopers. Als je als regio dit overweegt neem dan contact op met de Realisatie Eenheid via realisatieeenheid@minocw.nl.

Meer informatie

Voor meer informatie en de meest actuele ontwikkelingen rondom de onderwijsregio’s, bekijk het dossier op onze website.

Gerelateerde berichten