MBO
PO
VO

Manifest | Houd in Onderwijsregio’s vast aan kwaliteit Samen Opleiden & Professionaliseren

De komende maanden gaan de eerste Onderwijsregio’s van start. Hun grootste opdracht is: samen in de regio de schouders zetten onder de tekorten op de onderwijsarbeidsmarkt. Dat is geen geringe uitdaging. De verworvenheden van meer dan 20 jaar samen werken in Partnerschappen Samen Opleiden & Professionaliseren kunnen hier een goede bijdrage aan leveren. De Voorlopersgroep Samen Opleiden en het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren vragen hier vanuit het oogpunt van kwaliteit aandacht voor.

Zet kwaliteit op de eerste plaats

Bij de inrichting van Onderwijsregio’s zal er veel aandacht zijn voor het organiseren van samenwerking, voor structuren en voor noodzakelijke randvoorwaarden. Het risico bestaat dat daardoor onvoldoende oog is voor
kwaliteitsontwikkeling en kwaliteitsborging. Wij pleiten ervoor dat Onderwijsregio’s de kwaliteit van de onderwijsprofessional als uitgangspunt nemen omdat een kwalitatief sterke beroepsgroep de beste remedie is voor het lerarentekort. Dat betekent dat de Onderwijsregio zorgt voor een optimale kwaliteit van de
opleiding, begeleiding en professionalisering van leraren.

Profiteer van de verworvenheden van Partnerschappen SO&P

De partnerschappen Samen Opleiden & Professionaliseren (SO&P) hebben de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in het versterken van kwaliteit en kwaliteitszorg, mede door van elkaar te leren. De aanpak heeft effect op het kwaliteitsniveau van individuele partnerschappen én draagt bij aan kwaliteitsontwikkeling en kwaliteitsborging over de grenzen van partnerschappen SO&P heen. Onderwijsregio’s hoeven het wiel niet opnieuw uit te vinden en kunnen profiteren van en voortbouwen op deze verworvenheden.

Behoud het kwaliteitskader

Het breed gedragen kwaliteitskader Samen Opleiden & Inductie beschrijft zowel de basiskwaliteit als het ambitieniveau van het samen opleiden aan de hand van vier richtinggevende waarborgen: de lerende leraar, leeromgeving, organisatie en kwaliteitscultuur. De waarborgen hebben betrekking op de drie kernfuncties
van de onderwijsregio: opleiden, begeleiden en professionaliseren. Om tot een samenhangend geheel te komen, kunnen de andere twee functies- werven en matchen – in de bestaande waarborgen van het kwaliteitskader worden geïntegreerd.

Benut het werken met peer reviews

Er is een gedeelde systematiek van ontwikkelingsgerichte en beoordelingsgerichte peer reviews, waarmee partnerschappen SO&P de kwaliteit van de opleiding, begeleiding en professionalisering van (startende) leraren systematisch borgen en doorontwikkelen. Deze werkwijze biedt ook Onderwijsregio’s kansen om structureel te werken aan de kwaliteit van de beroepsgroep.

Gerelateerde berichten