Actueel | Subsidiebedrag per student bijgesteld

Vanuit de Regeling tegemoetkoming kosten opleidingsscholen krijgen partnerschappen Samen Opleiden ieder schooljaar een vaste voet van 100.000 euro en een bedrag per student. Dit subsidiebedrag bedraagt in principe 955 euro per student per schooljaar. Als het voor subsidieverstrekking totaal beschikbare bedrag wordt overschreden dan vindt er een verrekening plaats op grond van de overgangsbepaling, bedoeld in artikel 21a, zodat ieder partnerschap een gelijk bedrag per student ontvangt. Zie ook Artikel 9. Subsidiebedrag en verdeling subsidie.

In de subsidie die is toegekend in schooljaar 2021/2022 bleek het totaal beschikbare bedrag overschreden te zijn, waardoor ieder partnerschap Samen Opleiden per student 937,50 euro ontving. Het bedrag was dus naar beneden toe bijgesteld. De vaste voet van 100.000 euro bleef wel gehandhaafd.  

Vanuit het coalitieakkoord is voor 2022 extra middelen ter beschikking gekomen. Hiermee kan het bedrag per student in het schooljaar 2021/2022 met terugwerkende kracht worden bijgesteld naar 955 euro per student. In de komende weken wordt het bedrag dat voor het partnerschap van toepassing is overgemaakt aan de penvoerders. Aangezien wij gezamenlijk de groei van SO&P willen stimuleren, zijn we vanuit het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren, sectorraden en OCW blij met dit nieuws.

Gerelateerde berichten