MBO
PO
VO

Podcast Samen Opleiden | #9 Samen Beoordelen

Samen beoordelen in een partnerschap Samen Opleiden, wat komt daarbij kijken en hoe doe je het goed? Gastheer Joep Stassen gaat in gesprek met Beatrix Gilbert (lerarenopleider Engels bij de HvA) en Leontine van den Berg (programmaleider) van ROS Rijnland, een vo-partnerschap. Het belangrijkste aandachtspunt, benadrukken ze: het hebben van een gezamenlijke visie op wat ‘startbekwaam’ betekent, als basis om coherent en consequent samen te kunnen beoordelen.

Luister online , of via Apple Podcasts (iTunes), Spotify of Stitcher.

Inhoud

Een van de zaken die een partnerschap Samen Opleiden moet vormgeven is het samen beoordelen van studenten, als onderdeel van de leeromgeving en aansluitend bij de visie van het partnerschap. Wat komt daarbij kijken? Gastheer Joep Stassen gaat in deze podcastaflevering hierover in gesprek met Beatrix Gilbert (lerarenopleider Engels bij de HvA) en Leontine van den Berg (programmaleider), beiden van ROS Rijnland, een vo-partnerschap met verschillende vo-scholen en vijf lerarenopleidingen.

De gasten verwoorden dat samen beoordelen inhoudt dat de opleidingen en scholen vanuit dezelfde visie kijken naar wat een student goed moet kunnen en dat ze als gelijkwaardige partners oordelen over de startbekwaamheid van aanstaande docenten.

Uiteindelijk is de essentie van Samen Opleiden dat de vakbegeleider en instituutsopleider samen verantwoordelijk zijn voor het opleiden, inclusief het beoordelen, van de nieuwe leraren.”
Beatrix Gilbert, lerarenopleider Engels bij de HvA

Leontine legt uit dat iedere opleiding in ROS Rijnland een eigen format en beoordelingswijze heeft maar dat er als partnerschap een gezamenlijke visie is op ’startbekwaam.’ Het is belangrijk om daarover onderling in gesprek te zijn, benadrukt ze, en ook om hierin naar studenten en andere partijen toe eenheid uit te stralen. Een interessante bevinding was dat de visies vanuit de opleidingen elkaar al direct goed aanvulden, de opleidingen binnen het partnerschap zaten op één lijn en inspireerden elkaar.

Het is een punt van aandacht om te zorgen dat er een heldere lijn zit in hoe ‘streng’ er beoordeeld wordt en dat dat bij studenten van de verschillende opleidingsinstituten kwalitatief goed gebeurt. Het is onvermijdelijk dat er enige verschillen zijn in de praktijk van het samen beoordelen, daarom wordt dit gemonitord in de werkgroep en met schoolopleiders.

Als de student beoordeeld wordt vlak voordat hij of zij docent wordt, is het belangrijk dat dat samen gebeurt zodat je een objectieve en eerlijke beoordeling krijgt.”
Leontine van den Berg, programmaleider van ROS Rijnland

De ambitie achter Samen Opleiden is vooral dat je met elkaar goed in contact bent, zodat je leraren opleidt voor de situatie waar ze daadwerkelijk in terechtkomen. Voor studenten is het prettig dat op die manier de stage en de opleiding een logisch geheel vormen, waarbinnen ook het beoordelen in samenhang wordt vormgegeven en gezamenlijk uitgevoerd. “De hamvraag is steeds: die visie op startbekwaamheid, worden studenten daar op beoordeeld? Dat levert interessante discussies op,” vertelt Leontine.

Het is belangrijk dat de scholen en lerarenopleidingen binnen het partnerschap samen een goede werkwijze vinden om te zorgen dat wat we bedenken op centraal niveau ook in alle scholen en bij alle opleidingen samen geïmplementeerd wordt, vult ze aan, “dat iedereen voelt: dat is ook van ons.” Zaken die worden voorontwikkeld binnen de werkgroep worden ook weer mee teruggenomen naar de individuele scholen, voor feedback en doorontwikkeling. Eerst in het klein, en dan zorgend voor veel draagkracht.

Het belangrijkste resultaat van samen beoordelen? “Een professionele samenwerking waarin de student gezien wordt,” zegt Beatrix vol overtuiging.

Luisteren

Luister online , of via Apple Podcasts (iTunes), Spotify of Stitcher.

Podcast Samen Opleiden

Podcast Samen Opleiden is voor iedereen die professioneel te maken heeft met opleiden en professionaliseren binnen het onderwijs. In elke aflevering spreekt gastheer Joep Stassen nieuwe gasten over actuele ontwikkelingen in het opleiden en professionaliseren van onze toekomstige leraren.

Gerelateerde berichten