VO

BSL-Ontwerptool | Ondersteuning bij het ontwerp van een effectief 3-jarig inductiearrangement

De BSL-Ontwerptool helpt scholen in kaart te brengen aan welke criteria voor een goede begeleiding van startende leraren wordt voldaan en op welke criteria verdere ontwikkeling gewenst is. Voor partnerschappen Samen Opleiden geeft de tool illustraties en handvatten voor de waarborgen op inductie uit het kwaliteitskader. De tool is ontwikkeld door de VO-raad in samenwerking met betrokkenen van het landelijke BSL-project.

Naar BSL-Ontwerptool

Het inductiearrangement is een inwerkprogramma gedurende de eerste drie jaar van het beroep van leraar. De belangrijkste doelen zijn: voorkomen van uitval en bevorderen van de professionele ontwikkeling van startende leraren. Dit vraagt om het ontwikkelen van een concreet uitgewerkte aanpak voor starterscoaches, schoolopleiders en schoolleiding om zo de kwaliteit van de startende leraren op een hoger niveau te brengen. Maatregelen rond de begeleiding hebben betrekking op het organiseren en vormgeven van verschillende vormen van begeleiding tijdens de inductieperiode, zowel individueel als in groepen.

Criteria voor effectieve inductietrajecten

Van 2014 tot 2019 heeft het ministerie van OCW subsidie verstrekt waarmee in negen regio’s een impuls is gegeven aan de begeleiding van startende leraren (het landelijke BSL-project). Voor de start van dit project zijn door OCW criteria voor effectieve inductietrajecten vastgesteld: Werkdrukvermindering, Enculturatie, Professionele ontwikkeling, Observatie en begeleiding in de klas en Intervisie en gerichte begeleiding.. Deze criteria komen voort uit eerder onderzoek naar de begeleiding van startende leraren en bieden duidelijke richtlijnen voor het begeleidingsprogramma.

Hoe werkt het?

De BSL-Ontwerptool helpt scholen om snel in kaart te brengen aan welke criteria al wordt voldaan en welke verder ontwikkeld dienen te worden. Op basis van de resultaten biedt de scan handvatten op maat aan om hiermee aan de slag te gaan. De verschillende producten en praktijkvoorbeelden zijn ook direct via de kennisbank toegankelijk. Het invullen van de scan neemt ongeveer 5 minuten in beslag.

Voor en door

De tool is bedoeld voor betrokkenen bij het ontwikkelen, uitvoeren en verbeteren van inductiearrangementen voor startende leraren: begeleiders, (school)opleiders, leidinggevenden, HR-medewerkers, bestuurders en betrokkenen bij partnerschappen. De tool is ontwikkeld door de VO-raad in samenwerking met betrokkenen van het landelijke BSL-project.

Tips of suggesties

Heeft u tips of suggesties voor interessant materiaal – producten of praktijkvoorbeelden – voor in de BSL-Ontwerptool? Stuur een mail naar versterkingbsl@vo-raad.nl.

 

Gerelateerde berichten