PO
VO

Kwaliteitsinstrument | Doorontwikkeling Zelfevaluatiekader Samen Opleiden

Binnen Samen Opleiden is de kwaliteit van de werkplekleeromgeving van groot belang. Om die kwaliteit te borgen is, op basis van een promotieonderzoek (Geldens, 2007), het Zelfevaluatiekader Samen Opleiden (ZEK) ontwikkeld dat de samenwerkende partners daarbij helpt. Met dit kwaliteitsinstrument kunnen zij met elkaar de kwaliteit van een werkplekleeromgeving voor Samen Opleiden in kaart brengen, ontwikkelen, monitoren en borgen.

Reeds vanaf 2006 is dit kwaliteitsinstrument voortdurend in ontwikkeling geweest en zijn kennis en inzichten intern en extern gedeeld zodat alle partnerschappen Samen Opleiden dit kunnen benutten indien gewenst. In 2018 is samen met de opleidingsscholen een katern uitgewerkt waarin is ingegaan op de kenmerken en bruikbaarheid van het ZEK voor de onderwijspraktijk. In het katern staan citaten van 16 collega’s van partnerschappen Samen Opleiden in Nederland en Vlaanderen over hun ervaringen met het ZEK.

Uit opgedane kennis, inzichten en ervaringen blijkt het ZEK een geschikt instrument te zijn om de kwaliteit van het Samen Opleiden in beeld te brengen, te ontwikkelen, monitoren en borgen, maar dat het ZEK geen tover- of trukendoos is. Het resultaat van het ZEK valt of staat met de wijze waarop partnerschappen het instrument inzetten.

Projectopbrengsten

In 2020-2021 is in cocreatie een project uitgevoerd met als eerste doelstelling: zicht krijgen of en zo ja op welke wijze het ‘analoge’ ZEK (posters en toelichting) binnen het Opleidingsnetwerk Samen Opleiden en binnen het partnerschap Samen in ontwikkeling (SAM) in de onderwijspraktijk kan worden gereviseerd. Dit specifiek tegen het licht van het ‘Landelijk KwaliteitsKader Samen Opleiden & inductie en werkwijze peer review (LKK)’. Een tweede doelstelling is het ‘analoge’ ZEK reviseren tot een nog handzamer instrument.

De projectopbrengsten zijn:

  • een ZEK-LKK-vergelijking waaruit bleek dat de zeven componenten van het ZEK sterk overeenkwamen met de vier waarborgen van het LKK;
  • vragenlijst- en groepsinterviewresultaten over de wijze waarop het ZEK wordt gebruikt en welke behoeften de gebruikers hebben;
  • een gereviseerd ZEK in een pdf-document;
  • en een infographic waarin zichtbaar wordt op welke wijze de onderzoeksbevindingen zijn gebaseerd op onze ‘toekomstdroom’.

Vervolgproject

In een vervolgproject in 2021-2022 wordt op basis van de projectopbrengsten uit 2020-2021, opnieuw in cocreatie, het ‘analoge’ ZEK (posters en toelichting) aangepast en een online ZEK ontwikkeld. Dit alles om de kwaliteit van Samen Opleiden te monitoren en borgen.

Meer informatie?

 

 

Gerelateerde berichten