MBO
PO
VO

Interview | Samenwerken in het koppeltraject

Régie Driessen en Gonnie Niemeijer vormen dit jaar een van de duo’s in het koppeltraject dat het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren ieder jaar aanbiedt. Régie maakt deel uit van een erkende opleidingsschool, Gonnie hoopt die status mede dankzij deze samenwerking in 2021 ook te bereiken.

Koppel

Gonnie is projectleider van aspirant-opleidingsschool Ommelanden, een partnerschap van vijf scholen voor voortgezet onderwijs en drie lerarenopleidingen, in de regio noordoost-, oost- en zuidoost-Groningen. In 2017 kreeg het partnerschap de aspirant-status, en na bijna vier jaar doorontwikkeling, staat de beoordeling door de NVAO in februari 2021 voor de deur.

Régie werkt als programmadirecteur voor Academische OpleidingsSchool Midden-Brabant (AOS MB), regio Den Bosch en regio Tilburg. In beide regio’s bestaat het partnerschap uit negen vo-scholen en maar liefst zes instituten.

Blik van buiten

De koppeling tussen Régie en Gonnie kwam tot stand via het koppeltraject, waarvoor Gonnie zich in het voorjaar van 2020 heeft aangemeld. Gonnie was op zoek naar een sparringspartner die haar kon ondersteunen bij de voorbereiding op de beoordeling door de NVAO en het doorontwikkelen van de opleidingsschool op het gebied van onder meer visieontwikkeling en het werkplekcurriculum. Via procesbegeleider Judith de Ruijter werd Gonnie een shortlist voorgelegd van mogelijke koppelpartners. Régie sloot het beste aan bij haar voorkeuren, onder meer omdat de AOS van Régie ook meerdere scholen en instituten als partners heeften omdat Régie in een heel andere regio werkzaam is. Een frisse blik van buiten die wel de vraagstukken zou herkennen die bij Ommelanden spelen, zo voorzag Gonnie. En die verwachting kwam ruimschoots uit, want Régie bleek in huis te hebben wat Gonnie zocht. En dat is precies wat het koppeltraject beoogt: de leervraag van de deelnemer sluit aan bij de ervaring en expertise van de ervaren koppelpartner.

Werkwijze

Régie schetst hoe de koppeling vervolgens vorm kreeg: “Voor aanvang van dit traject kende ik Gonnie niet. In een eerste telefonisch overleg hebben we beide verteld met welke ontwikkelingen we bezig waren om zinvolle topics te identificeren. We hebben gezamenlijk vier thema’s benoemd: visie en visievorming in het partnerschap, het werkplekprogramma, aansturing en inrichting van het netwerk en onze rol in het netwerk. In de werkwijze stond het sparren over deze thema’s centraal.”

Gonnie schetst dat zij en Régie op dezelfde manier naar de organisatie van hun partnerschap keken, en ook hun visies op het leren door de student waren vergelijkbaar. Dat maakte dat er niet alleen een persoonlijke, maar ook professionele klik was. Gonnie en Régie hebben periodiek telefonisch contact gehad en van gedachten gewisseld over de genoemde thema’s. Op verzoek van Gonnie heeft Régie in het najaar ook als panellid bijgedragen aan een (digitale) proefvisitatie die opleidingsschool Ommelanden organiseerde ter voorbereiding op de NVAO-beoordeling. Dat had voor Gonnie een dubbel leerrendement: Régie was als panellid een expert van buiten die het partnerschap kritisch kon bevragen en de koppeling met Régie bood Gonnie de mogelijkheid om achteraf op de visitatie en wat daar voorbij kwam te reflecteren. Veel opbrengsten dus voor Ommelanden.

Wederzijds leren

Ook voor Régie was deelname aan het panel een waardevolle ervaring: “Ik vond het leerzaam om een bijdrage te leveren aan de proefvisitatie: bij het bestuderen van het kritisch reflectiedocument en ook in de gesprekken breng je je eigen ervaringen mee en toets je deze ook.”

Gonnie en Régie benadrukken dat de samenwerking in het koppeltraject geen eenrichtingsverkeer is. In de uitwisseling tussen deelnemer en koppelpartner komt een vorm van wederzijds leren tot stand. Over het werkplekcurriculum in het partnerschap en hoe dat vorm te geven vanuit de visie op het leren door de student, hebben zij uitgebreid gespard. Gonnie geeft aan dat de uitwisseling met Régie ook een stukje vertrouwen gaf en stevigheid, door te ervaren dat je op de goede weg bent als opleidingsschool.

Ondersteuning op maat

Gonnie kijkt positief terug op haar koppeling aan Régie: “Het koppeltraject geeft je de mogelijkheid met een partner van buiten je opleidingsschool of eigen netwerk te reflecteren op ontwikkeling. Als je je eigen ondersteuningsvraag goed helder hebt, kan je via het koppeltraject iets halen wat bij je past. Het leerrendement is heel groot als je zelf sturing mag geven.” Bovendien verstevig je je netwerk in het land door die extra gesprekspartner. En het mooie is: doordat de koppelpartner door het Platform gefaciliteerd wordt, kun je ook echt een beroep op je koppelpartner doen, wat je bij iemand uit je netwerk misschien niet zo gauw zou vragen.

Régie adviseert partnerschappen die deel gaan nemen in het koppeltraject te onderzoeken welke leervragen er leven. Vervolgens kan je met je koppelpartner bekijken waar gemeenschappelijke ontwikkelpunten liggen. “Focus op deze punten in de gesprekken. Dan komt samen leren zeker tot stand.”

Meer informatie of aanmelden?

In 2021 gaat er een nieuw koppeltraject van start. Klik hier voor meer informatie over het traject en de aanmeldingsmogelijkheid.

Gerelateerde berichten