MBO
PO
VO

Werk- en leeromstandigheden van leraren in beeld

TALIS (Teaching and Learning International Survey) is een internationaal, grootschalig onderzoek naar leraren, schoolleiders en de leeromgeving op scholen. Aan TALIS 2018 hebben in Nederland ruim 2.500 leraren en bijna 180 schoolleiders van ruim 160 scholen in de onderbouw van het voortgezet onderwijs deelgenomen, in het primair onderwijs hebben ruim 2.000 leraren en bijna 180 schoolleiders van bijna 180 scholen deelgenomen. Het eerste deel van het OESO-rapport is op 19 juni 2019 gepubliceerd.

Uit het internationale onderzoek ‘Teaching and Learning International Survey’ (TALIS) blijkt dat Nederlandse leraren veel professioneel zelfvertrouwen hebben. Hun zelfvertrouwen stijgt met de jaren werkervaring en met hun leeftijd. Een aantal bevindingen betreffende de opleiding, inductie en nascholing van leraren lichten we hier toe. Voor een volledig beeld van de resultaten verwijzen we naar de rapporten op de TALIS-website.

Opleiden van leraren

In het onderzoek komt naar voren dat leraren kritisch zijn over de voorbereiding door lerarenopleidingen. Leraren in de onderbouw vo voelen zich door hun lerarenopleiding iets minder goed voorbereid op het lesgeven dan in 2013, ook in Nederland. Binnen Nederland voelen jongere leraren zich op het gebied van het gebruik van ICT, leerlinggedrag en klassenmanagement beter voorbereid dan oudere collega’s. Leraren po zijn het meest tevreden – en zelfs meer tevreden dan de Noordwest-Europese collega’s – over het praktijkgedeelte in de opleiding. Redelijk tevreden is men over hoe hun opleiding hen voorbereid heeft op de inhoud en vakdidactiek en over de onderwijskundige voorbereiding.

Inductie

In 2018 nemen leraren onderbouw vo in hun eerste baan minder deel aan inductieprogramma’s dan in 2013, zowel internationaal als in Nederland. De deelname aan inductie in de huidige baan is relatief hoog onder Nederlandse leraren, met name onder leraren met minder dan 15 jaar werkervaring. Deelname aan inductie in het po ligt het hoogst onder jonge leraren (maximaal 30 jaar oud), startende leraren, leraren met een tijdelijk contract, leraren die lesgeven in de Randstad en leraren op grote scholen.

Nascholing

Bijna alle leraren in Nederland nemen deel aan nascholing. Daarnaast is het gemiddeld aantal nascholingsactiviteiten waaraan leraren onderbouw vo deelnemen van alle landen in Noordwest-Europa het hoogst in Nederland. In vergelijking met de andere landen nemen Nederlandse leraren po relatief weinig deel aan onderwijsconferenties en volgen ze eveneens relatief weinig online cursussen. In Nederland ervaren leraren weinig belemmeringen voor deelname aan nascholing, met uitzondering van de inpassing ervan in het werkrooster.

Meer lezen over de opbrengsten van TALIS?

Kijk hier voor de twee rapporten (vo en po) en kijk hier voor de NL samenvatting vo.

Gerelateerde berichten