VO

Rapport | Behoefte aan breed gedragen visie op begeleiding startende leraren

Scholen hebben behoefte aan een breed gedragen visie op de begeleiding van startende leraren. Starters zelf ervaren weinig ruimte voor eigen leervragen en hebben behoefte aan meer maatwerk. Dat blijkt uit een verkennend onderzoek ‘Verkenning BSL – Begeleiding Startende Leraren in het voortgezet onderwijs’ van de VO-raad onder vijftien scholen. Aanleiding voor dit onderzoek was de vraag hoe het begeleidingsaanbod op scholen voor startende leraren er uitziet en of dit voldoet aan de behoefte van scholen. Respondenten geven aan overwegend positief te zijn over het huidige aanbod. Desondanks worden er belemmeringen ervaren, en voldoet de begeleiding nog niet aan de behoeften van betrokkenen.

Begeleiding vastleggen in personeelsbeleid

Scholen hebben de wens om de begeleiding van startende leraren beter in te bedden in de processen voor professionalisering en in het personeelsbeleid. Het formuleren van een breed gedragen visie gaat hand in hand met het versterken van de kwaliteit van de begeleiding, wat een andere behoefte is van scholen. Scholen geven aan vooralsnog moeite te hebben met het op peil houden van de kwaliteit van de begeleiding van starters. Enerzijds heeft het ermee te maken dat de begeleiding van startende leraren niet in formele rollen is weggelegd, zoals een vak- of inductiecoach. Anderzijds mist het draagvlak voor goede begeleidingstrajecten in de schoolorganisatie. Beide factoren zorgen ervoor dat de begeleiding van startende leraren niet goed geborgd is.

Aanbevelingen & ondersteuning

In het onderzoeksrapport wordt een aantal aanbevelingen gedaan voor het versterken van de kwaliteit van de begeleidingsarrangementen en het beter borgen van de begeleiding in de schoolorganisatie. De aanbevelingen uit het onderzoek wil het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren verder uitwerken en vertalen naar de praktijk. We helpen scholen en partnerschappen Samen Opleiden bij het verbeteren van de begeleiding van startende docenten. We organiseren bijeenkomsten, en delen kennis en goede voorbeelden. Ook start komend jaar een leernetwerk waar scholen samen werken aan de kwaliteitsborging van hun begeleidingsaanbod. Verder biedt het Platform ondersteuning aan partnerschappen bij het (door)ontwikkelen en borgen van een doorlopende lijn van opleiden, begeleiden en professionaliseren van leraren. Via deze website blijft u daarvan op de hoogte.

Download het onderzoeksrapport

Gerelateerde berichten