MBO
PO
VO

Boeklancering | ‘Leraar: een professie met perspectief’

Niet in de laatste plaats door het veelbesproken lerarentekort is er steeds meer aandacht gekomen voor loopbaanontwikkeling van leraren. Tegelijk blijkt er een brede behoefte te bestaan aan een herkenbaar kader en handvatten om deze (loopbaan)ontwikkeling van leraren mogelijk te maken en te stimuleren. In het verdiepende drieluik ‘Leraar: een professie met perspectief’ dat op 4 februari is verschenen, brengen 60 auteurs in 30 hoofdstukken bij elkaar wat bekend is uit onderzoek rond loopbaanontwikkeling van leraren en bieden zij praktische handreikingen voor leraren, scholen, besturen en lerarenopleidingen.

Het versterken van loopbaanperspectieven voor leraren draagt bij aan het werkplezier en de passie waarmee leraren in het onderwijs werken en daarmee aan het leerplezier van leerlingen. Het versterken van loopbaanmogelijkheden kan daarmee ook een belangrijke bijdrage leveren aan het bestrijden van het lerarentekort. Weinig jongeren kiezen voor het beroep van leraar, een deel van hen omdat ze te weinig loopbaanmogelijkheden zien. Ook veel zittende leraren missen perspectief op ontwikkeling, en verlaten na verloop van tijd het beroep.

Voldoende goede loopbaan- en ontwikkelperspectieven voor leraren zijn dus cruciaal. In het nu gepubliceerde drieluik zijn inzichten uit onderzoek samengebracht over hoe de loopbaanontwikkeling van leraren kan worden gestimuleerd. De bundel richt zich op drie thema’s:

  • Loopbaanontwikkeling en professionele ontwikkeling van leraren (deel 1: Een veelzijdig beroepsbeeld);
  • Concrete loopbaanmogelijkheden (deel 2: Verbreding en verdieping in het beroep);
  • De randvoorwaarden die daartoe binnen scholen nodig zijn (deel 3: Een leeromgeving voor leraren).

Het drieluik is geen kant en klaar model voor loopbaanpaden, maar wil het gesprek hierover tussen leraren, schoolleiders, schoolbestuurders, lerarenopleiders en beleidsmakers verrijken met de uitkomsten van onderzoek. De initiatiefnemers – Marco Snoek, Bas de Wit en Jurriёn Dengerink – hopen dat de publicatie leraren inspireert en ondersteunt om de kansen en ontwikkelmogelijkheden die er liggen te grijpen, en dat het anderen handvatten biedt voor het ontwikkelen van loopbaan- en personeelsbeleid en voor het realiseren en stimuleren van gunstige condities voor een aantrekkelijk lerarenberoep.

Het drieluik is tot stand gekomen in samenwerking met Didactief en Ten Brink Uitgevers. Dankzij de financiële steun van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek, de gemeenten Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht en het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren zijn de boeken en de afzonderlijke hoofdstukken vanaf 4 februari ook vrij te raadplegen op de vernieuwde website www.beroepsbeeldvoordeleraar.nl.

Naar drieluik

Gerelateerde berichten