MBO
PO
VO

Actueel | Kwaliteitskader Samen Opleiden & Inductie en werkwijze peer review voorlopig vastgesteld

Goed nieuws! Op 10 januari 2020 is door de bestuurders van de vijf sectorraden het ‘Kwaliteitskader Samen Opleiden & Inductie en werkwijze peer review’ voorlopig vastgesteld.

Download Kwaliteitskader

In het afgelopen jaar is door het ontwikkelteam hard gewerkt aan dit nieuwe kader en de werkwijze. Op 3 september 2019 zijn de conceptuitwerkingen gepubliceerd ter raadpleging van het veld. Daar is veelvuldig op gereageerd met vragen, suggesties en opmerkingen door partnerschappen Samen Opleiden, scholen en schoolbesturen, lerarenopleidingen, regionale netwerken en andere gremia. Ook hebben pilotsessies plaatsgevonden waarin feedback is opgehaald op vraagstukken rond o.a. basiskwaliteit Samen Opleiden, het proces van beoordelingsgerichte peer review, aansluiting van het kwaliteitskader op eigen kwaliteitszorgsystemen.

In november en december hebben twee bijeenkomsten plaatsgevonden met het ontwikkelteam waarbij de feedback vanuit de raadplegingen en de pilotsessies centraal stond. Aan de hand van alle feedback heeft het ontwikkelteam de conceptuitwerkingen van het kwaliteitskader, de lijst kenmerken en de werkwijze voor peer review herzien. Daarvan is één integraal document opgesteld. De bestuurders van de vijf sectorraden en OCW hebben op 10 januari hun waardering uitgesproken en het kwaliteitskader en de werkwijze peer review voorlopig vastgesteld.

Dit besluit betekent voor partnerschappen Samen Opleiden dat het kwaliteitskader op landelijk niveau richtinggevend is voor kwaliteitsborging en -ontwikkeling van samen opleiden en inductie. Peer review vindt plaats aan de hand van het kwaliteitskader. Het kader vervangt het NVAO-protocol voor opleidingsscholen. Lees meer over wat het kwaliteitskader en peer review voor uw partnerschap betekent in de FAQ’s op de website van het Platform.

Om alle betrokkenen bij Samen Opleiden & inductie te informeren, organiseert het Platform gedurende 2020 een aantal informatiebijeenkomsten over het kwaliteitskader en de werkwijze voor peer review. Ook vinden pilots plaats om met name de werkwijze van peer review verder uit te werken. Via onze nieuwsbrief houden we u op de hoogte.

Gerelateerde berichten