MBO
PO
VO

Actueel | Kwaliteitszorg Samen Opleiden & Inductie

In de nieuwsbrief van 2 april en 13 mei informeerden wij u over de landelijke ontwikkelingen rond kwaliteitszorg van samen opleiden. Graag houden wij u op de hoogte van het proces.

Ontwikkelteam

In april is de definitieve samenstelling van het ontwikkelteam kwaliteit samen opleiden & inductie bekend geworden. Het team bestaat uit een schrijfgroep en een brede veldvertegenwoordiging in een expertgroep. In het ontwikkelteam zijn de sectoren po, vo en mbo vertegenwoordigd, de pabo’s, de tweedegraadslerarenopleidingen en de ulo’s. In de afgelopen periode is de schrijfgroep viermaal samengekomen en de expertgroep een eerste keer. Daarnaast zijn vraagstukken rond het kwaliteitskader besproken met de Voorlopersgroep Samen Opleiden en tijdens een workshop op het congres van 5 juni. Het ontwikkelteam werkt momenteel aan conceptuitwerkingen van het kwaliteitskader gericht op samen opleiden en inductie en van een werkwijze voor peer review.

Kwaliteitskader & peer review

In het te ontwikkelen kwaliteitskader komen de standaarden die de NVAO eerder heeft gehanteerd bij de beoordeling van opleidingsscholen, herkenbaar voor. Het nieuwe kader zal onder meer gericht zijn op gezamenlijke ontwikkeling en uitwerking van visie, curriculum, begeleiding en beoordeling, professionalisering en kwaliteitszorg voor het opleiden van leraren. Aan de hand van het kader voor kwaliteit wordt peer review georganiseerd. Het systeem van peer review komt voort uit het perspectief van gezamenlijke verantwoordelijkheid van schoolbesturen en opleidingen, kwaliteitsontwikkeling en het ambitieniveau van de partnerschappen. Peer review aan de hand van het kwaliteitskader moet de basiskwaliteit borgen en kwaliteitsontwikkeling stimuleren. Het deelnemen aan peer review is voorwaardelijk voor het verkrijgen van de subsidie voor samen opleiden.

Vervolgtraject

In het najaar van 2019 zullen verschillende gremia geraadpleegd worden over de eerste uitwerkingen van het kwaliteitskader en de werkwijze van peer review, onder meer de Voorlopersgroep, LOBO, ADEF, ICL, projectleiders BSL en werkgroepen/vertegenwoordigers van PO-, VO- en MBO-besturen. De verkregen input wordt door het ontwikkelteam zo goed als mogelijk meegenomen in verdere uitwerkingen van het kwaliteitskader en de werkwijze van peer review. In het najaar vinden vervolgens pilots plaats met tenminste twee partnerschappen Samen Opleiden, gericht op de verdere verkenning en bijstelling van het kader en de werkwijze van peer review. Eind 2019 is de verwachting dat de definitieve versies van het kwaliteitskader en de werkwijze van peer review aan bestuurders van de vijf sectorraden en OCW voorgelegd kan worden. Implementatie van het kader vindt plaats vanaf 2020.

Meer informatie

In de eerste nieuwsbrief van het volgende schooljaar volgt een verdere update over de ontwikkelingen. Heeft u in de tussentijd vragen? Neem gerust contact op:

Gerelateerde berichten