MBO
PO
VO

Actueel | Kwaliteitszorg Samen Opleiden & Inductie

In de nieuwsbrief van 2 april informeerden wij u over de landelijke ontwikkelingen rond kwaliteitszorg van samen opleiden. Graag houden wij u op de hoogte van het proces.

Ontwikkelteam

In april is de definitieve samenstelling van het ontwikkelteam kwaliteit samen opleiden & inductie bekend geworden. Het team bestaat uit een schrijfgroep en een brede veldvertegenwoordiging in een expertgroep. In het ontwikkelteam zijn de sectoren po, vo en mbo vertegenwoordigd, de pabo’s, de tweedegraadslerarenopleidingen en de ulo’s. In de afgelopen periode is de schrijfgroep driemaal samengekomen en de expertgroep een eerste keer. Het ontwikkelteam werkt momenteel aan conceptuitwerkingen van het kwaliteitskader gericht op samen opleiden en inductie en van een werkwijze voor peer review.

Kwaliteitskader & peer review

In het te ontwikkelen kwaliteitskader komen de standaarden die de NVAO eerder heeft gehanteerd bij de beoordeling van opleidingsscholen, herkenbaar voor. Het nieuwe kader zal onder meer gericht zijn op gezamenlijke ontwikkeling en uitwerking van visie, curriculum, begeleiding en beoordeling, professionalisering en kwaliteitszorg voor het opleiden van leraren. Aan de hand van het kader voor kwaliteit wordt peer review georganiseerd. Het systeem van peer review komt voort uit het perspectief van gezamenlijke verantwoordelijkheid van schoolbesturen en opleidingen, kwaliteitsontwikkeling en het ambitieniveau van de partnerschappen. Peer review aan de hand van het kwaliteitskader moet kwaliteitsontwikkeling stimuleren. Het deelnemen aan peer review is voorwaardelijk voor het verkrijgen van de subsidie voor samen opleiden.

Vervolgtraject

Vanaf eind mei zullen verschillende gremia geraadpleegd worden over de eerste uitwerkingen van het kwaliteitskader en de werkwijze van peer review, onder meer de Voorlopersgroep, LOBO, ADEF, ICL, projectleiders BSL en werkgroepen van PO-, VO- en MBO-besturen. Daarnaast is er voor deelnemers aan het congres van 5 juni de mogelijkheid om een sessie bij te wonen om mee te denken over het kwaliteitskader en de werkwijze van peer review. De verkregen input wordt door het ontwikkelteam zo goed als mogelijk meegenomen in verdere uitwerkingen van het kwaliteitskader en de werkwijze van peer review.

Meer informatie

In een volgende nieuwsbrief volgt een verdere update over de ontwikkelingen. Heeft u in de tussentijd vragen? Neem gerust contact op:

 

Gerelateerde berichten