PO
VO

Onderwijsraad wil meer keuzevrijheid, differentiatie en professionalisering voor leraren

Verruim de onderwijsbevoegdheden voor leraren en zorg voor meer mogelijkheden voor verdere professionalisering en loopbaanontwikkeling. Hiervoor pleit de Onderwijsraad in zijn advies ‘Ruim baan voor leraren: een nieuw perspectief op het leraarschap’, dat op 7 november werd gepubliceerd.

Forse implicaties

In essentie constateert de raad dat er om het lerarentekort te lijf te gaan een einde moet komen aan de vergaande verkokering tussen schooltypen en vakgebieden. Leraren moeten veel bredere bevoegdheden krijgen die mobiliteit binnen en tussen scholen mogelijk moeten maken. Een revolutionair voorstel met forse implicaties voor de lerarenopleidingen en daarmee ook voor partnerschappen samen opleiden.

Beroep leraar in kern gelijk

De kern van het beroep leraar is in alle vakken en onderwijssectoren gelijk. Didactische en pedagogische vaardigheden vormen de basis van het beroep. Daarnaast hebben leraren inhoudelijke kennis nodig voor een specifieke onderwijscontext, bijvoorbeeld voor lesgeven in een bepaald vak. Vanuit dit perspectief adviseert de raad om ruimere onderwijsbevoegdheden in te voeren samen met specialisatiemogelijkheden.

Verruiming van het loopbaan- en ontwikkelperspectief

In combinatie met de ruimere bevoegdheden pleit de raad voor sterkere prikkels voor professionalisering en loopbaanontwikkeling op de werkplek. Startende leraren en leraren met een nieuw behaalde specialisatie moeten hun kennis en vaardigheden kunnen verdiepen door goede begeleiding in de school. Hierbij zou er volgens de raad ook één loongebouw voor primair onderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en voorschoolse educatie gecreëerd moeten worden.

Commissie voor lerarenopleidingen

Voor de clusters van onderwijsbevoegdheden en de combinatie met specialisaties wil de raad geen blauwdruk geven, wel de contouren schetsen. Hij beveelt aan om een commissie aan te stellen die de precieze opleidingsstructuur uitwerkt. In deze commissie van aanzienlijke omvang moeten leraren, didactisch experts, opleidingen, vakverenigingen, schoolbesturen en OCW-ambtenaren plaatsnemen.

Download de publicatie

Bron: Onderwijsraad

Gerelateerde berichten