PO
VO

Beoordelingskader aspirant-opleidingsscholen: nieuws van de NVAO

Nieuwe samenwerkingsverbanden kunnen op basis van een wijziging in de Regeling tegemoetkoming kosten opleidingsscholen d.d. 8 mei 2017 van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap toetreden tot de studentgebonden bekostiging voor opleidingsscholen, wanneer zij voldoen aan de kwantitatieve en kwalitatieve eisen die aan opleidingsscholen worden gesteld.

De NVAO brengt op verzoek van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap advies uit over de kwaliteit van de samenwerking en de praktijkopleiding die door de aspirant-opleidingsscholen wordt verzorgd.

Hiervoor hanteert de NVAO het protocol toetsingskader 2009 dat na overleg met onder meer het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Inspectie van het Onderwijs is aangepast aan het Beoordelingskader accreditatiestelsel hoger onderwijs 2016 (zie Kaders/documenten). Ook de beoordelingsprocedure is herzien op basis van de evaluatie van de werkwijze periode 2009-2016 en de toekomstverkenning opleidingsscholen 2030. Het nieuwe protocol geldt voor de aspirant-opleidingsscholen die tussen 2018-2021 worden beoordeeld, met vervaldatum 31 december 2021.

De NVAO vraagt de aspirant-opleidingsschool (met name het samenwerkingsverband) om een informatiedossier in te dienen en stelt een panel samen. Het informatiedossier wordt door het panel beoordeeld (deskresearch) en aanvullend vindt een toelichtend gesprek plaats met een vertegenwoordiging uit de aspirant-opleidingsschool. Tot slot bezorgt het panel haar rapport aan de NVAO, die op haar beurt een definitief advies bezorgt aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Downloads

Meer informatie

NVAO contactpersoon: Lieve Desplenter, beleidsmedewerker Afdeling Nederland

Bron: Website NVAO

Gerelateerde berichten