VO

15 februari: Werkbijeenkomst Startwijzer VO

Boeien en binden van startende leraren? Werk mee aan de Startwijzer voor het VO!

Om getalenteerde en gemotiveerde nieuwe leraren te behouden voor het onderwijs is het van cruciaal belang hen een goede start te geven. Een van de instrumenten die ontwikkeld is om scholen te helpen bij de begeleiding van startende leraren is de Startwijzer. De Startwijzer is een scan die in beeld brengt hoe startende leraren ingewerkt en begeleid worden. Ook geeft de Startwijzer aan op welke onderdelen (nog) winst te behalen valt en hoe dit is in te bedden in het HRM-beleid.

Uw hulp is nodig

Oorspronkelijk is de Startwijzer ontwikkeld voor het groen-onderwijs en het mbo. De komende periode willen we deze online scan specifiek toesnijden op de context van het voortgezet onderwijs. Wilt u ook meewerken aan de Startwijzer voor het VO? Meldt u zich dan aan voor de werkbijeenkomst op donderdag 15 februari in Utrecht. U kunt vervolgens ook deelnemen aan de gratis pilot Startwijzer VO. Aansluitend op de werkbijeenkomst vindt een netwerkbijeenkomst plaats over het verduurzamen van onderwijsvernieuwingen.

Wat is de Startwijzer?

De Startwijzer is een online scan waarmee scholen zicht krijgen op:

  • de kwaliteit van de begeleiding van startende leraren;
  • diverse onderdelen van het HRM-beleid die van invloed kunnen zijn op het behoud van gemotiveerde en competente startende leraren, bijvoorbeeld werving en selectie van nieuwe leraren.

De Startwijzer gaat uit van een inbedding van de begeleiding van startende leraren in het HRM-beleid van een school. Onderzoekers en docenten van de leerstoelgroep Educatie en competentiestudies van de Wageningen Universiteit en de lerarenopleiding van de Aeres Hogeschool Wageningen hebben de afgelopen jaren – in het kader van het door OCW gesubsidieerde project Begeleiding Startende Leraren – gewerkt aan de Startwijzer. Meer informatie over de bestaande Startwijzer voor het mbo vindt u hier en hier.

 Werkwijze

De VO-raad wil samen met haar leden en de ontwikkelaars van de Startwijzer de bestaande Startwijzer geschikt maken voor het gehele VO. Dat doen we in drie stappen:

  1. De inhoud van de scan waar nodig vertalen naar de VO context.
  2. De online tool uitproberen en daar waar nodig aanpassen.
  3. Pilots uitvoeren binnen VO-scholen om na te gaan hoe de verbeterplannen die de Startwijzer oplevert, daadwerkelijk tot verbeteringen leiden in de begeleiding van startende leraren op de werkvloer.

Graag nodigen we u uit om op de werkbijeenkomst mee te denken hoe de Startwijzer vertaald kan worden naar het VO (stap 1) en welke aanpassingen de online scan wellicht nodig heeft (stap 2). Ook licht de ontwikkelaar de achtergrond van het instrument toe en krijgt u kennis aangereikt over inbedding van begeleiding van startende leraren in het bredere HRM-beleid. Na de bijeenkomst kunt u zich aanmelden om deel te nemen aan een pilot binnen uw eigen schoolorganisatie (stap 3).

Praktische informatie

Datum en tijd: donderdag 15 februari van 14.00 tot 15.45 uur
Locatie: restaurant LEEN, Heuveloord 140 te Utrecht
Doelgroep: HRM-functionarissen, schoolleiders, teamleiders en ook startende leraren en hun begeleiders

Aanmelden

Via dit formulier meldt u zich aan voor de werkbijeenkomst. U ontvangt dan de platte tekst van de Startwijzer die u alvast kunt doornemen ter voorbereiding op de bijeenkomst.

Verder netwerken?

Van 16.00 tot 19.00 uur vindt in restaurant LEEN een netwerkbijeenkomst van de VO-raad plaats over het verduurzamen van onderwijsvernieuwingen. Mocht u zich daar nog niet voor aangemeld hebben: klik hier voor meer informatie en het aanmeldformulier.

Hartelijke groet,

Marjolein Wallenaar – Aeres hogeschool Wageningen
Piety Runhaar – Leerstoel groep Educatie en Competentiestudies, Wageningen Universiteit
Nienke Wirtz – VO-raad

Gerelateerde berichten