VO

Twee werkplaatsen onderwijsonderzoek in het voortgezet onderwijs van start

Twee samenwerkingsverbanden van vo-scholen, hogescholen en universiteiten gaan een pilot uitvoeren voor schoolontwikkeling door praktijkgericht onderzoek in de vorm van werkplaatsen. Zij ontvangen hiervoor subsidie voor de schooljaren 2017-2018 en 2018-2019.

Een van de werkplaatsen is een samenwerking van het Dr. Nassau College (Assen) met de lerarenopleidingen van de NHL Hogeschool en de Rijksuniversiteit Groningen (‘School of Education‘). De andere werkplaats wordt gevormd door Vereniging OMO (Ons Middelbaar Onderwijs, Tilburg) samen met Fontys Hogeschool, Radboud Universiteit, TU Eindhoven en Tilburg University.

‘School of Education’ (Dr. Nassau College, Assen)

In deze werkplaats worden onderzoeksateliers gevormd rondom vakken en vakoverstijgende thema’s met daarin docenten, studenten, schoolopleiders, schoolleiders, onderwijskundigen en vakdidactici. het doel is om docenten te professionaliseren, door op basis van eigen ontwikkelvragen onderzoek te doen naar de eigen onderwijspraktijk.

Samenwerken aan onderwijsonderzoek in leerateliers (Ver. OMO, Tilburg)

Concrete onderwijsleersituaties krijgen  vorm  in de vijf leerateliers van de Academische Opleidingsscholen van OMO. Daarin werken docenten van drie scholen, een opleider vanuit één van de lerarenopleidingen en een mix van studenten aan schoolontwikkelingsvragen.

Over deze subsidie en het onderzoek

Het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) kent elke pilotwerkplaats € 350.000 aan subsidie toe voor de komende twee jaar, beschikbaar gesteld door het ministerie van OCW. Een door het NRO ingestelde commissie beoordeelde de uitgewerkte voorstellen van vier partijen die eerder door een voorselectie waren geselecteerd uit 20 deelnemende samenwerkingsverbanden.

Een schooljaar eerder zijn drie werkplaatsen in het primair onderwijs gestart. Het verloop en de inrichting van de pilots in po en vo worden geëvalueerd door onderzoekers. Zij brengen in kaart wat de voorwaarden zijn voor een goede samenwerking en wat de rol en de effecten van onderzoek zijn bij schoolontwikkeling.

Bron: website NRO

Gerelateerde berichten