PO
VO

Nieuwe subsidieregeling: Teambeurs PO voor volgen masteropleiding

Vanaf komend schooljaar kan een team van ten minste twee leraren (van een of meer scholen van een schoolbestuur) subsidie krijgen om samen een masteropleiding te volgen. De subsidie is bestemd voor studiekosten en vervangingskosten. Een schoolontwikkelvraag is het startpunt voor de gezamenlijke studie. De aanvragers geven aan met welk doel het team de masteropleiding gaat volgen en hoe de leraren na de masteropleiding worden ingezet om het geleerde op hun school in praktijk te brengen. Vanuit deze subsidieregeling krijgen de leraren na de masteropleiding een jaar lang tijd (4 uur per week) om hieraan te werken. De regeling is op 13 april 2017 gepubliceerd in de Staatscourant.

Samen leren gekoppeld aan schoolontwikkeling

De gedachte achter de Teambeurs is dat het volgen van een masteropleiding niet alleen verrijkend is voor de leraar zelf, maar ook kan worden gezien als een belangrijke bijdrage aan vernieuwing van het onderwijs, team- en schoolontwikkeling. Om die reden wordt subsidie verstrekt aan een team van ten minste twee leraren (van een of meer scholen van een schoolbestuur) voor het volgen van eenzelfde masteropleiding. Een schoolontwikkelvraag vormt het uitgangspunt van de studie. De aanvragers geven aan met welk doel het team de masteropleiding gaat volgen en hoe de leraren tijdens en ook ná de masteropleiding hun kennis in praktijk gaan brengen. Anders dan bij de Lerarenbeurs krijgen de leraren, naast studie- en vervangingskosten, hiervoor ook ná de opleiding nog een jaar lang (vier uur per week) de tijd.

Kennisdeling met andere leraren in de school

De Teambeurs biedt ook ruimte om andere leraren, die de masteropleiding niet volgen, te betrekken bij de inbedding van de opgedane kennis. Hiermee wordt deling van de opgedane kennis en de toepassing gestimuleerd binnen de school. Het lerarenteam kan samen met de schoolleider(s) bepalen hoe ze deze kennisdeling wil vormgeven. Per betrokken school is hiervoor maximaal € 5.000,00 beschikbaar.

Maatwerk masteropleiding

De Teambeurs geeft besturen ook de mogelijkheid om met de instelling die de masteropleiding aanbiedt, in gesprek te gaan over maatwerk. Hiervoor is € 5.000,00 per aanvraag beschikbaar.

Extra mogelijkheid: ontwikkelen nieuwe masteropleiding

Een schoolbestuur in het po kan tevens een subsidieaanvraag indienen om samen met een hoger onderwijsinstelling een geheel nieuwe masteropleiding te ontwikkelen. Deze moet gericht zijn op teams en teamontwikkeling. Hierdoor kan nog beter worden aangesloten bij de vragen van de school en schoolbesturen rond schoolontwikkeling. Dit vraagt om een intensieve samenwerking tussen de po-scholen en opleiding. Voor het ontwikkelen van een nieuwe masteropleiding kan maximaal € 150.000,00 subsidie worden aangevraagd.

Samenvattend de componenten van de subsidie:

  • Vergoeding van collegegeld, studie- en reiskosten: max. € 7.700,00 + studieverlof tijdens (max. 320 uur) én na de opleiding (max. 160 uur).
  • Subsidie voor kennisdeling en -benutting in de school, op gang brengen veranderproces (o.a. betrekken overige teamleden, externe coaching): max. € 5.000,00 per betrokken school.
  • Subsidie afstemming opleidingsinstituut voor betere aansluiting bestaande masteropleiding op behoefte school/bevoegd gezag: max. € 5.000,00 per aanvraag.
  • Subsidie voor ontwikkelkosten van een nieuwe masteropleiding gericht op teams en teamontwikkeling: max. € 150.000,00

Subsidie aanvragen en meer informatie

De scholen, besturen en lerarenopleidingen die meedoen aan de Regeling versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen hebben al een stevige samenwerkingsbasis. Deze kan worden benut bij het aanvragen van de Teambeurs.

De subsidie wordt aangevraagd door het schoolbestuur met medeondertekening van schoolleider(s) en lerarenteam. Uiteraard kan het initiatief tot het vormen van een lerarenteam en de subsidieaanvraag komen vanuit de leraren zelf. Ook de activiteiten en kennisinbedding kunnen door het lerarenteam worden geformuleerd.

De aanvraagtermijn in 2017 is van 1 mei tot en met 15 oktober. Kijk voor meer informatie en voor ondersteuning bij het doen van een aanvraag voor een Teambeurs PO op de website van DUS-I.

 

 

Gerelateerde berichten