PO
VO

Nieuwe publicaties Steunpunt Opleidingsscholen PO/VO

Het Steunpunt Opleidingsscholen publiceert diverse interessante katernen, praktijkvoorbeelden en factsheets over verschillende thema’s binnen opleiden in de school. OP deze pagina vindt u een overzicht van de publicaties die in 2016 nieuw zijn uitgekomen.

Begrippenkader Opleidingsscholen: Gaan we professioneel leren of aan onderzoek (mee)doen? – PO/VO

Twee katernen met als doel meer duidelijkheid te verschaffen in de spraakverwarring over onderzoek in de school en over de functie van onderzoek voor het professionele leren van schooldirecteuren en (aanstaande) leraren. Het eerste katern gaat in op de overeenkomsten en verschillen tussen leren en onderzoeken. In het tweede katern wordt besproken wat de wetenschappelijke onderzoeksliteratuur zegt over professioneel leren in het onderwijs. Van: Sanneke Bolhuis
Deel 1. Overeenkomsten en verschillen tussen leren en onderzoeken

Deel 2. Wat zegt wetenschappelijk onderzoek over professioneel leren in de school?

Scan onderzoekscultuur in de school –  Kwaliteitsreeks PO/VO

De scan ‘Onderzoekscultuur in de school’ is bedoeld voor scholen die onderzoek in de school willen benutten om zich te ontwikkelen tot een professionele leergemeenschap. Dit is een leergemeenschap met leraren die een lerende, onderzoekende houding hebben en waarin alles erop is gericht om leerprocessen van leerlingen onderbouwd te verbeteren (evidence-informed handelen en beleid). Van: Anje Ros en Linda Keuvelaar-van den Bergh
Download

Factsheet Werkplekcurriculum VO

Leren op de werkplek is een centraal element binnen opleiden in de school. Ervaringen en onderzoeksresultaten maken echter duidelijk dat werkplekken niet automatisch rijke leeromgevingen zijn. Een werkplekcurriculum is een krachtig ‘instrument’ om het leren op de werkplek en de rijke werkplek-leeromgeving met elkaar te verbinden. Van: Miranda Timmermans
Download

De organisatie van de begeleiding en beoordeling van het werkplekleren – Kwaliteitsreeks PO

Lerarenopleiders die studenten op de werkplek begeleiden en beoordelen hebben allerlei benamingen. Niet altijd is even duidelijk wie een student vanuit welke positie begeleidt of beoordeelt. Om meer duidelijkheid te creëren over wie wat doet, is het nodig om een ordening te maken in de posities van de begeleiders en beoordelaars van aanstaande leraren. In dit katern worden enkele modellen c.q. instrumenten besproken, die opleidingsscholen kunnen gebruiken om de begeleiding en beoordeling op de werkplek te professionaliseren. Van: Paul Hennissen
Download

 Organisatie van praktijkonderzoek in de school – Kwaliteitsreeks PO

Onderzoek kan op twee manieren bijdragen aan schoolontwikkeling: via de feedbackfunctie en via de dialoogfunctie. Praktijkonderzoek kan een middel zijn voor duurzame schoolontwikkeling en professionalisering, waarbij studenten een belangrijke rol kunnen spelen. Onderzoek doen is echter geen primaire taak van leraren. Bovendien hebben veel leraren hiermee nog weinig ervaring. Daarom vragen veel scholen zich af: hoe zorgen we ervoor dat praktijkonderzoek onderdeel wordt van onze schoolcultuur? Daarover gaat dit katern. Van: Anje Ros
Download

HRM beleid gericht op werkplekleren –  Kwaliteitsreeks PO

De afgelopen jaren lag de focus van de overheid op de zogeheten ‘kwantitatieve en kwalitatieve lerarentekorten’, zo ook voor het ‘opleiden in de school’. Opleiden in de school was erop gericht om het lerarentekort tegen te gaan en de kwaliteit van leraren te verhogen. Vaak wordt er echter onvoldoende nagedacht over de manier waarop scholen het samen leren in en onderzoeken van de eigen praktijk kunnen vormgeven en faciliteren. Dit katern gaat in op de vraag: op welke wijze kan het HRM-beleid het werkplekleren van beginnende en zittende leraren stimuleren? Van: Marjan Vermeulen en Marieke Versloot
Download

Schoolontwikkeling –  Kwaliteitsreeks PO

De school speelt een rol in de opleiding van aanstaande leerkrachten via stages. Maar met de introductie van ‘Opleiden in de school’ is het belang van de school als leerplek toegenomen. Om er voor te zorgen dat leraren in opleiding daadwerkelijk meer in de praktijk leren, is één van de eisen die worden gesteld aan de partnerschappen Opleiden in de school dat minimaal 40% van de opleiding in de praktijk plaatsvindt. In dit katern vind u meer informatie over hoe dit in de praktijk wordt vorm gegeven. Van: Eric Verbiest
Download

 

Gerelateerde berichten