PO
VO

Uitbreiding opleidingsscholen

VO-scholen en lerarenopleidingen kunnen vanaf 1 september tot en met 30 september 2015 een aanvraag indienen voor bekostiging van hun opleidingsschool. Met de aangepaste ‘Regeling tegemoetkoming kosten opleidingsscholen’ zorgt OCW voor een substantiële uitbreiding van het aantal opleidingsscholen. De aanvraag kan worden ingediend door samenwerkingsverbanden waar minimaal 75% van het aantal opleidingsplaatsen wordt vervuld in het VO. Lees hieronder meer over de aanvraag, tips voor het indienen en de ondersteuning die het Steunpunt Opleidingsscholen u kan bieden.

Wat betekent dit voor het PO?

De Samenwerkingsverbanden in het po en mbo die vanuit de ‘Regeling versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016’ subsidie ontvangen, maar geen bekostigde opleidingsschool zijn, krijgen de mogelijkheid om toe te treden tot de bekostiging voor opleidingsscholen. In dat geval krijgen zij eind 2016 de mogelijkheid om toe te treden als aspirant-opleidingsschool. Als niet alle samenwerkingsverbanden gebruik (kunnen) maken van deze mogelijkheid, ontstaat mogelijk extra ruimte in het budget. Deze ruimte wordt dan gebruikt om enkele andere nieuwe aspirant-opleidingsscholen in dezelfde sectoren toe te laten. In hoofdlijnen zal de procedure van toetreding gelijk zijn als die voor het vo. Om deze toetreding te regelen is in het voorjaar een nieuwe wijziging op de regeling voorzien (richtdatum is vooralsnog 1 april 2016)

De aanvraag voor VO in het kort

Het samenwerkingsverband tussen VO-scholen en de lerarenopleidingen dat aanspraak wil maken op bekostiging van hun aspirant-opleidingsschool, dienen een aanvraag in tezamen met een ontwikkelplan en een samenwerkingsovereenkomst die door alle partners van het samenwerkingsverband is ondertekend. Het ontwikkelplan beschrijft de huidige situatie van de opleidingsschool op onderdelen als:

 • visie op de opleidingsschool (samen opleiden, begeleiden en beoordelen)
 • de samenwerking
 • de organisatiestructuur
 • kwaliteitszorg
 • professionalisering.

Daarnaast geeft het ontwikkelplan inzicht in de wijze waarop de aspirant-opleidingsschool zich in een periode van drie jaar ontwikkelt tot opleidingsschool die voldoet aan het toetsingskader van de NVAO, geconcretiseerd in een opleidingsplan, een kwaliteitszorgplan en een professionaliseringsplan. In een activiteitenschema wordt een planning opgesteld waarin niet alleen de activiteiten beschreven zijn om de doelen te bereiken, maar ook hoe activiteiten verdeeld zijn in rollen en verantwoordelijkheden.

Tips

 • Het is belangrijk dat de visie op samen opleiden, beoordelen en begeleiden gedragen wordt door alle partners van het samenwerkingsverband en zichtbaar is in de opleidingsschool.
 • Het is geen vereiste een definitief opleidingsplan, professionaliseringsplan en kwaliteitszorgplan mee te sturen. Belangrijker is het om een realistische stand van zaken te geven, duidelijke ontwikkeldoelstellingen te beschrijven en een realistische planning hoe deze doelstellingen de komende drie jaar worden behaald.
 • Zorg ervoor dat er een overlegstructuur is opgesteld voor het samen opleiden waar alle gelederen die betrokken zijn bij de opleidingsschool een plaats hebben, van werkplekbegeleiders tot bestuurders en met alle partners van het samenwerkingsverband.
 • De producten als opleidingsplan, kwaliteitszorgplan en professionaliseringsplan hoeven niet als afzonderlijke documenten te worden ontwikkeld. Veel opleidingsscholen kiezen ervoor om een overkoepelend beleidsdocument te ontwikkelen dat de diverse elementen uit het opleidings-, kwaliteitszorg- en professionaliseringsplan omvat. Een dergelijk beleidsdocument vormt dan de basis voor de (aansturing van de) opleidingsschool.
 • Een belangrijk onderdeel van de organisatiestructuur is de begeleidingsstructuur. Deze structuur beschrijft welke rollen in de opleidingsschool worden vervuld ten aanzien van de begeleiding en de facilitering van de begeleiders (bijvoorbeeld aantal fte schoolopleiders en uren werkplekbegeleiding in relatie tot het aantal op te leiden studenten per school). De rol van de schoolopleider en de werkplekbegeleider zijn heel belangrijke rollen in de opleidingsschool die expliciet beschreven moeten worden in de organisatiestructuur.

Meer tips voor het schrijven van het ontwikkelplan vindt u in de Handreiking schrijven subsidieaanvraag tegemoetkoming kosten opleidingsschool.

Ondersteuning Steunpunt opleidingsscholen VO

 • Handreiking, voorbeelddocumenten en veelgestelde vragen
  Het Steunpunt Opleidingsscholen VO heeft ter ondersteuning van het schrijven van het ontwikkelplan een handreiking. Deze vindt u in onze Kennisbank onder het thema ‘Uitbreiding opleidingsscholen’, samen met een aantal voorbeelddocumenten van samenwerkingsovereenkomsten, opleidingsplannen, kwaliteitszorgplannen en professionaliseringsplannen. Verder vindt u hier een document met antwoorden op veelgestelde vragen (FAQs). Vindt u het antwoord op uw vraag niet terug in dit document, neem dan contact op met ons via het contactformulier dat u vindt op de site.
 • Factsheets
  Het Steunpunt heeft ook een aantal factsheets ontwikkeld met daarin de belangrijkste punten van de uitbreiding van het aantal opleidingsplaatsen per doelgroep op een rij:
  Factsheet bekostigde opleidingsscholen
  Factsheet niet-bekostigde opleidingsscholen
  Factsheet nieuwe samenwerkingsverbanden
 • Workshops tijdens VO2020 werkt! op 24 september
  Op 24 september organiseert het Steunpunt tijdens het congres VO2020 werkt! In Amersfoort twee workshops waarin u uw laatste vragen omtrent de aanvraag, het ontwikkelplan, de samenwerkingsovereenkomst of de ontwikkeling tot opleidingsschool kunt stellen. Deze workshops worden in samenwerking met DUO georganiseerd. Er is ook een expert aanwezig van een bekostigde opleidingsschool die uw inhoudelijke vragen kan beantwoorden. Voor meer informatie over de workshops op 24 september klik hier.

 

 

Gerelateerde berichten