PO
VO

7 oktober: Masterclass Omgaan Met Verschillen – PO/VO

Welke competenties worden verwacht en hoe hier tijdens de opleiding op in te spelen?

Leraar zijn…. Het mooiste beroep, maar tegenwoordig ook buitengewoon complex. Voor alle leerlingen willen we optimale ontwikkeling. Dit vraagt om een effectieve invulling van het onderwijs met veel aandacht voor het omgaan met verschillen. Hoe realiseer je dit binnen de huidige onderwijscontext?

Vakmanschap

Centraal staat het vakmanschap van de leraar. Maar wat omvat dit vakmanschap tegenwoordig als we kijken naar de onderwijsontwikkelingen van de afgelopen jaren? En wat zijn de kerntaken van de leraar binnen het kader omgaan met verschillen in de groep? Hoe ga je als leraar om met het realiseren van differentiatie, bijvoorbeeld op het gebied van onderwijstijd, aanbod en verwerking? Uiteraard met behoud van werkgenot en leidend tot gemotiveerde leerlingen.

Competenties

In het kader van opleiden in de school is een student voor de periode dat zij op school actief is ook echt teamlid. Dit betekent dat er competenties worden verwacht ten aanzien van vorm en inhoud geven aan differentiatie. Wat betekent dit voor de voorbereidingen in de opleiding? En welke begeleiding is nodig binnen de school? Welke mogelijkheden biedt het thema ‘Omgaan met Verschillen’ voor praktijkonderzoek? Samengevat: Wat heb je als opleiding en als school de toekomstige leraren te bieden? Tijdens de masterclass ‘Omgaan met verschillen’ gaan we onder begeleiding van Yvonne Leenders (Zelfstandig onderwijsadviseur) en met inbreng van de ervaringen uit de opleidingsscholen op zoek naar de antwoorden op deze vragen.

Masterclass

Tijdens de masterclass is er veel ruimte voor het inhoudelijk gesprek en het delen van kennis en ervaringen. De masterclass start met een overzicht over de afgelopen jaren van de (inhoudelijke) ontwikkelingen in het onderwijs rond omgaan met verschillen en de consequenties voor het gewenste onderwijsrepertoire van leraren. Vervolgens wordt differentiatie belicht op het niveau van de leerling, de leraar, het team/de school en bovenschools niveau. Aansluitend krijgen de deelnemers goede voorbeelden aangereikt en is er ruimte om met elkaar ervaringen uit te wisselen. Veel aandacht is er wat er toe doet in een doorlopende leerlijn tussen theorie en praktijk op de lerarenopleidingen en de eerste fase van het leraarsberoep (Opdracht uit de regeling Versterking samenwerking lerarenopleiding en scholen).

Begeleider

Yvonne Leenders is bij verschillende landelijke innovatieprojecten betrokken (geweest), zoals effectieve instructie, de overgang PO-VO, VVE, de 1-zorgroute, het werken met groepsplannen, passend onderwijs en als bestuurlijk en inhoudelijk expert direct betrokken bij de landelijke taal/lees- en rekenpilots. Haar specialisaties zijn: taal/lezen, rekenen, onderwijs aan jonge (risico-)kinderen, omgaan met gedragsproblemen, vorm en inhoud geven aan differentiatie.

Praktische informatie

Wanneer: 7 oktober 2015
Locatie: Regardz, Langeviestraat Utrecht
Tijd: Van 14.00 uur tot 17.00 uur. Inloop vanaf 13.30 uur.
Voor wie: Zowel PO als VO: alle participanten die vanuit de samenwerkingsverbanden en opleidingsscholen een coördinerende/kartrekkende rol hebben op het thema omgaan met verschillen.
Maximum aantal deelnemers: 40
Kosten: aan deelname zijn geen kosten verbonden
Aanmelden: De inschrijving is gesloten.

 

De masterclasses zijn een gezamenlijk initiatief van het Steunpunt Opleidingsscholen en School aan Zet. In 2015 worden vier masterclasses georganiseerd voor lerarenopleidingen en scholen die gezamenlijk startende leraren opleiden en begeleiden: 4 februari programmamanagement samenwerkingsverbanden; 20 mei ouderbetrokkenheid 7 oktober omgaan met verschillen, 9 december opbrengstgericht werken.

 

Gerelateerde berichten