PO
VO

Terugblik Masterclass Ouderbetrokkenheid

Op 20 mei organiseerde het Steunpunt Opleiden in de School en School aan Zet een masterclass over het thema Ouderbetrokkenheid. Peter de Vries (adviseur CPS) en Mariette Lusse (lector Hogeschool Rotterdam) namen de ruim veertig deelnemers mee in de mogelijkheden om ouderbetrokkenheid een plaats te geven in de opleidingsscholen.

Ouderbetrokkenheid 3.0

Peter de Vries ging in op de vraag wat er verstaan kan worden onder ouderbetrokkenheid. Wat het onderscheid is tussen ouderparticipatie, ouderbetrokkenheid en ouderverantwoordelijkheid. En op welke manier de school daar invulling aan kan geven. Hij legde de focus op de invulling waarbij ouders, kind en leerkracht samen een team vormen dat afspraken maakt over wat een kind gaat leren en hoe ouders en school daarin samen werken. Bekijkt u hier de presentatie Ouderbetrokkenheid 3.0

Samenwerking ouders vervlechten in curriculum?

Mariette Lusse nam de deelnemers mee in het vraagstuk om de samenwerking met ouders in het curriculum te vervlechten van de lerarenopleiding en de opleidingsscholen. Via vier stappen heeft de Hogeschool Rotterdam dit vormgegeven: 1) attitude ten opzichte van ouders, 2) relatie met ouders, 3) inhoud en 4) schoolbeleid. Bekijkt u hier de tien succesfactoren voor het beter samenwerken met ouders.

Ouderbetrokkenheid in de praktijk

Vier opleidingsscholen vertelden op welke wijze zij bezig zijn met het thema ouderbetrokkenheid in de samenwerking tussen opleidingsschool, schoolbesturen en scholen. Jan Halin van Inholland in Den Haag vertelde op welke wijze ze op zoek zijn om de fragmentatie die nu nog in het curriculum zit met betrekking tot ouderbetrokkenheid in een doorgaande lijn kunnen zetten. Ana Goossens (Obs De Reus Amsterdam) beschreef hun ervaringen in het verbinden tussen aan de ene kant hoe de school en het schoolbestuur aankijken tegen ouderbetrokkenheid en aan de andere kant dat opgepakt kan worden door de pabo. Edmee Suasso en Christine Kemmeren (Saxion Lerarenopleiding Hengelo) gaven een toelichting op hun aanpak, waarbij ze met de basisscholen streven naar een gezamenlijke taal tussen pabo en school via praktijkvoorbeelden (clips). Tot slot gaven Mayke de Groot (PROO Pedologisch Instituut De Brug Leiden) en Loes van ’t Hoff (Hogeschooll Leiden) aan op welke wijze zij gezamenlijk werken aan de attitude van studenten in de opleiding en de inductiefase.

Delen van ervaringen

Tijdens de verschillende sessies hadden de deelnemers gelegenheid om hun eigen praktijken uit te wisselen en te kijken op welke manier de verhalen van Peter de Vries, Mariette Lusse en de praktijkpresentaties voor hun aanknopingspunten bieden. Kern van de problematiek is de vraag op welke wijze ouderbetrokkenheid een structurele en afgewogen plek kan krijgen in het praktijk- en pabo-curriculum en hoe hier ook gedurende de inductiefase een vervolg aan gegeven kan worden.

Ook een masterclass bijwonen?

Het Steunpunt Opleidingsscholen PO en School aan Zet organiseren dit jaar een reeks masterclasses over opleiden in de school voor het PO. Op 7 oktober staat het thema ‘Omgaan met verschillen’ centraal en op 9 december gaat de Masterclass over ‘Opbrengstgericht werken’. Informatie volgt.

Gerelateerde berichten