Uitbreiding opleidingsplaatsen VO

Het Ministerie van OCW en de VO-raad hebben in 2014 een sectorakkoord gesloten waarin afspraken zijn gemaakt over het (academisch) opleiden in de school. De afspraken zijn gericht op kwaliteitsverbetering en uitbreiding van het opleiden in de school.

Kwalitatieve impuls

De VO-raad en OCW willen een kwalitatieve impuls geven aan de opleidingsinfrastructuur van de scholen die deelnemen aan bestaande (academische) opleidingsscholen. Daarnaast willen zij binnen het beschikbare budget komen tot een uitbreiding van het aantal opleidingsplaatsen in het voortgezet onderwijs met minimaal 2200 en zo mogelijk 4000 extra structurele opleidingsplaatsen in 2020. Daardoor bestendigen en versterken zij de bestaande opleidingsinfrastructuur van scholen die (nog niet) zijn aangesloten. De kwaliteit van de instromende docenten in de sector wordt verhoogd en de aansluiting tussen de opleiding en de professionalisering van docenten wordt beter.

Uitbreidingsmogelijkheden 

Om de capaciteit van opleidingsscholen te vergroten, breidt het Ministerie van OCW de bekostigingsregeling voor opleiden in de school de komende periode uit met een toetredingsprocedure. Om de extra opleidingsplaatsen te realiseren, krijgen bekostigde opleidingsscholen de mogelijkheid om uit te breiden, krijgen niet-bekostigde opleidingsscholen de mogelijkheid om een bekostigde opleidingsschool te worden en krijgen nieuwe samenwerkingsverbanden tussen scholen en lerarenopleidingen de kans om een nieuwe opleidingsschool te starten. Ook kunnen scholen en besturen aansluiten bij bestaande opleidingsscholen. Hiervoor wordt de regeling momenteel door OCW aangepast.

Bijeenkomsten Steunpunt Opleidingsscholen

Omdat het belangrijk is dat de regeling aansluit bij de behoeften van het veld, heeft het Steunpunt Opleidingsscholen regiobijeenkomsten georganiseerd, waar de wensen en behoeften van VO-scholen zijn geïnventariseerd. Het Steunpunt koppelt de uitkomsten van deze bijeenkomsten terug aan OCW.  In juni organiseert het steunpunt regionale informatiesessies over de regeling, die op dit moment in ontwikkeling is. Houd hiervoor de website van het Steunpunt in de gaten.

Aandacht tijden congres

Ook op het congres van 2 juni krijgt de uitbreiding van het aantal opleidingsplaatsen aandacht:

Themasessie Beleidsontwikkelingen Opleiden in de School
In de themasessie ‘Beleidsontwikkelingen Opleiden in de School’ gaat Sjoerd de Jong, senior beleidsmedewerker van OCW, onder meer in op de actuele stand van zaken rond de regeling uitbreiding opleidingsplaatsen.

Themasessie Sectorakkoord
Ook het Steunpunt Opleidingsscholen organiseert een sessie tijdens het congres. Tijdens deze sessie geeft het Steunpunt informatie over de regeling en het tijdpad. Daarnaast wordt ingegaan op de gewenste ondersteuning en het gewenste advies bij het realiseren van de extra opleidingsplaatsen. De deelnemers wisselen van gedachten over de wijze waarop zij ondersteund willen worden en over de onderwerpen die om ondersteuning vragen.

Gerelateerde berichten