PO
VO

Eerste katernen uit nieuwe kwaliteitsreeks nu beschikbaar

Het Steunpunt Opleidingsscholen brengt voor het primair onderwijs een serie katernen uit over verschillende thema’s binnen Opleiden in de School. Deze katernen hebben het doel om de kennis die er is samen te vatten, te bundelen en te delen met de praktijk. De auteurs van deze uitgaven zijn lectoren en hoogleraren die actief zijn op het terrein van Opleiden in de school, zoals Paul Hennissen, Jeroen Onstenk, Miranda Timmermans, Anje Ros, Eric Verbiest en Marjan Vermeulen. De eerste vijf katernen kunt u hier nu downloaden:

De komende periode verschijnen er meer katernen op onze site. Heeft u suggesties voor thema’s/onderwerpen die een eigen katern binnen de kwaliteitsreeks verdienen? We horen het graag! Stuur een mail naar steunpuntopleidingsscholen@poraad.nl.

Thema Opleidingsscholen

Opleiden in de school – de context
Dit kwaliteitskatern beschrijft de ontstaansgeschiedenis, de doelen en de functies van de opleidingsschool. De auteurs behandelen verschillende modellen van opleidingsscholen, kritische succesfactoren en kwaliteitsstandaarden. Download hier

De focus: leren op de werkplek
Bij opleiden in de school staat het leren op de werkplek centraal. Welke eisen moeten aan de werkplek worden gesteld? Eric Verbiest bespreekt belangrijke condities voor werkplekleren. Werkplekleren kan verschillende vormen hebben. Om verschillende typen te onderscheiden, wordt het werkplekleren getypeerd aan de hand van dimensies. Download hier

Thema Praktijkonderzoek

Schoolontwikkeling door praktijkonderzoek
Hoe kan praktijkonderzoek werkelijk bijdragen aan duurzame schoolontwikkeling? Dit katern behandelt verschillende factoren die hierbij van belang zijn, zoals de feedbackfunctie, de dialoogfunctie en de organisatie van het onderzoek. Ook vindt u criteria voor de bruikbaarheid van de onderzoeksresultaten. De wijze waarop praktijkonderzoek kan bijdragen aan schoolontwikkeling. Download hier

Bruikbare onderzoeksresultaten: feedback door onderzoek
Door de feedbackfunctie van onderzoek leiden de resultaten van onderzoek in de school tot de implementatie van onderwijsverbeteringen. Voor de feedbackfunctie van onderzoek zijn de volgende factoren belangrijk, zoals de keuze van het onderzoeksthema, de samenstelling van de onderzoeksgroep, kwaliteitsborging, bruikbare aanbevelingen en een goede implementatie van de resultaten. Download hier

Leraren in gesprek: dialoog door onderzoek
Door de dialoogfunctie van onderzoek leidt het onderzoeksproces tot reflectie en inhoudelijke gesprekken tussen leraren. Dit katern beschrijft hoe de school deze dialoog kan organiseren en versterken. Van belang zijn: een onderzoekende houding van leraren, reflectieve vragen stellen, een professionele cultuur, betrokkenheid van de schoolleiding en de relatie tussen de dialoog en het onderzoek. Download hier

De organisatie van praktijkonderzoek
Ontwikkelen onderzoekscultuur en de rol van de schoolleider. Verschijnt najaar 2015.

Thema Onderwijsleeromgeving

Het werkplekcurriculum in de school
Binnen opleiden in de school wordt veel waarde gehecht aan leren op de werkplek. Leren op de werkplek is een krachtige manier van leren maar het gaat niet vanzelf. Effectief leren op de werkplek vraagt een aantal voorwaarden dat de dagelijkse werkomgeving transformeert tot een omgeving waarin leren en werken samenvallen. Het werkplekcurriculum speelt hierin een belangrijke rol. Verschijnt najaar 2015.

Begeleiding en beoordeling van het werkplekleren
Effectief leren op de werkplek vraagt begeleiding en beoordeling. Diverse opleiders (in de school en in het opleidingsinstituut) spelen hier een rol. Verschijnt najaar 2015.

Thema Samen professionaliseren 

Opleiden in de school in relatie met het HRM-beleid
Ook het HRM-beleid, waaronder het professionaliseringsbeleid, dient zo ingericht te worden dat leraren en leraren-in-opleiding optimaal leren op de werkplek. Verschijnt zomer 2015.

Schoolontwikkeling en leren in de school
Leren in de school vraagt een schoolorganisatie die zowel wat betreft de structuur als de cultuur dit leren mogelijk maakt en stimuleert. Verschijnt zomer 2015.

Thema Kwaliteit en effectiviteit

Kwaliteit en kwaliteitsontwikkeling
De hierboven genoemde thema’s leveren allemaal een bijdrage aan de kwaliteit van opleiden in de school. Kwaliteit vraagt echter ook om als op zich staand thema besproken te worden. ‘Kwaliteit’ is lastig te definiëren en kent vele uitwerkingen. Het denken in en over kwaliteit maakt echter helder waar opleiden in de school (voor) staat, verbindt alle onderdelen en stuurt ontwikkeling. Verschijnt najaar 2015.

Gerelateerde berichten