Impressie van de Masterclass Programmamanagement

Op donderdag 5 februari organiseerden het Steunpunt Opleidingsscholen van de PO-Raad en School aan Zet een masterclass voor samenwerkingsverbanden Opleiden in de School PO. Ervaringsdeskundigen van HAN Pabo en Saxion Pabo vertelden over hun ervaringen bij de samenwerking binnen de opleidingsscholen in het primair onderwijs.

Complexe omgeving

Veel coördinatoren van opleidingsscholen werken in een complexe omgeving waarin vele partijen langdurig met elkaar samenwerken. Pabo’s, schoolbesturen, scholen, studenten, leraren moeten elkaar vinden in het gezamenlijk opleiden van pabo-studenten. Dit vraagt een gedegen aanpak. Programmamanagement kan daarbij behulpzaam zijn.

Doelgerichtheid

Kern van programmamanagement is de doelgerichtheid. Doelgericht is iets anders dan resultaatgericht. Een projectmatige aanpak is het meest geschikt om (tastbare) resultaten op te leveren. Bij een programmatische aanpak wordt in een begrensde periode gekoerst op vooraf bepaalde doelen. De opzet en uitvoering van het programma is zodanig is dat de doelen, de stip op de horizon, wordt bereikt.

Principes programmamanagement

Twee voorbeelden, HAN in de regio Arnhem en Saxion Hogeschool in de regio Twente illustreerden de complexiteit van het werkveld van Opleiden in de School, die met behulp van de principes van programmamanagement werd ingekaderd. Kern daarbij is het formuleren van doelen. In eerste instantie van zogenaamde ‘er’-doelen (zoals bet’er’, goedkop’er’, snell’er’). Deze worden vervolgens vertaald naar SMART-doelen (bijvoorbeeld: in december 2017 10% meer academische opleidingsscholen in ons samenwerkingsverband). Tot slot worden bij deze SMART-doelen activiteiten geformuleerd, die in samenhang worden uitgevoerd.

Evaluatie

De deelnemers waren enthousiast over de bijeenkomst. Tijdens de evaluatie gaven zij aan de opgedane kennis goed toe te kunnen passen in de eigen praktijk.  Zo werd opgemerkt dat “de masterclass meer inzicht had gegeven in de eigen werkwijze en dat een herijking van de aanpak nodig was op basis van de opvattingen over programmamanagement”. Met name het doelgerichte karakter van progrrammatisch werken sprak de deelnemers aan. Het belang van het opnieuw en scherper formuleren van de eigen doelen werd dan ook veelvuldig genoemd.

Drie nieuwe masterclasse

In 2015 worden nog drie masterclasses georganiseerd, namelijk op:

  • 20 mei: Ouderbetrokkenheid
  • 7 oktober: Omgaan met verschillen
  • 9 december: Opbrengstgericht Werken

Bekijk onze agenda voor meer informatie.

Gerelateerde berichten